Vážení zákazníci, ve čtvrtek a v pátek 21 - 22. září 2023 bude UZAVŘENA   prodejna Pack Shop P R A H A

Objednávky z e-shopu budou přijímány nepřetržitě, expedice zboží a osobní odběry budou obnoveny od pondělí 25.9. 2022

Děkujeme za pochopení, Váš kolektiv Pack Shop.

Nastavení cookies

Co dělat, když nejste spokojeni?

Reklamační podmínky v plném znění najdete v obchodních podmínkách.

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • V případě, že kupující obdrží zboží, které vykazuje zjevné vady, kupující tuto zásilku od dopravce nepřevezme a uvede důvod do přepravního listu dopravce. Bez tohoto záznamu není možné, aby prodávající převzal zásilku k výměně. Za škody způsobené při přepravě zodpovídá dopravce.
 • V případě, že zboží neodpovídá kvalitou, či počty kusů, oznámí kupující tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu písemnou formou (e-mail). Prodávající se v tomto případě zavazuje odeslat neprodleně kupujícímu náhradní zboží s tím, že hradí veškeré s tím spojené náklady. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při nevhodném a neodborném zacházení.
Nahoru