Prodejny PACK SHOP Praha a Opava budou otevřeny do čtvrtku 22.12. 2022 do 12:00 hod.

Od 23 .12. do 31.12. 2022 budou obě prodejny UZAVŘENY.

Provoz bude opět zahájen v pondělí, 2.1. 2023.

Objednávky na PŘEPRAVNÍ SLUŽBU přijímáme do pondělí 19.12. 2022.

Od úterý 20.12. do 22 .12. (do 12,00 hod.) bude možný jen osobní odběr.

Nastavení cookies

Co dělat, když nejste spokojeni?

Reklamační podmínky v plném znění najdete v obchodních podmínkách.

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • V případě, že kupující obdrží zboží, které vykazuje zjevné vady, kupující tuto zásilku od dopravce nepřevezme a uvede důvod do přepravního listu dopravce. Bez tohoto záznamu není možné, aby prodávající převzal zásilku k výměně. Za škody způsobené při přepravě zodpovídá dopravce.
 • V případě, že zboží neodpovídá kvalitou, či počty kusů, oznámí kupující tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu písemnou formou (e-mail). Prodávající se v tomto případě zavazuje odeslat neprodleně kupujícímu náhradní zboží s tím, že hradí veškeré s tím spojené náklady. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při nevhodném a neodborném zacházení.
Nahoru