Kontakt a pobočky
Košík
je prázdný
0
Obaly pro cokoli
Menu 
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky všeobecné

pro prodej zboží dodávaného společnosti Model Obaly a. s., platné od 1. 9. 2014

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) jsou, ve smyslu § 1751, odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, součástí kupních smluv, uzavíraných o prodeji a koupi výrobků z vlnité, hladké a kašírované lepenky vyráběných a dodávaných společností Model Obaly a.s., jakož i rámcových kupních smluv, pokud byly mezi stranami uzavřeny; prodávající se zavazuje dodat podle schválených specifikací nebo svých vnitropodnikových norem zboží kupujícímu a kupující se zavazuje zboží převzít a řádně zaplatit.

Dodací podmínky:

 1. Dodání zboží se uskutečňuje odevzdáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího do ujednaného místa, kam je prodávající povinen zboží odeslat. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího předáním zboží nebo předtím tehdy, kdy získá oprávnění zásilkou nakládat, jde – li o zboží přepravované.
 2. Pokud se smluvní strany dohodnou na vlastním odběru zboží kupujícím, je kupující povinen odebrat veškeré objednané zboží do 48 hodin po vyzvání prodávajícím. V případě nedodržení lhůty kupujícím je prodávající oprávněn odeslat zboží kupujícímu na jeho náklady jakýmkoliv vhodným způsobem na adresu sídla nebo provozovny kupujícího nebo uskladnit neodebrané zboží ve svém skladu, přičemž v tomto případě je kupující povinen hradit prodávajícímu skladné ve výši 0,5% z ceny uskladněného zboží za každý kalendářní den jeho uskladnění. Skladné ve stejné výši je kupující povinen hradit prodávajícímu v případě, že mu prodávající na jeho žádost odešle zboží prostřednictvím přepravce v termínu pozdějším, než bylo sjednáno v kupní smlouvě.
 3. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží s odchylkou + - 5% oproti množství sjednanému v kupní smlouvě.
 4. Dochází – li k uzavření kupní smlouvy akceptací návrhu prodávajícího kupujícím, zaručuje prodávající termín dodání zboží jen v tom případě, že akceptaci jeho návrhu kupní smlouvy ze strany kupujícího, obdrží v pracovní dny do 24 hodin od odeslání návrhu prodávajícího kupujícímu (faxem, poštou, e - mailem, osobně).
 5. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky způsobené vyšší mocí nebo událostí, která prodávajícímu podstatně ztíží či znemožní plnit podmínky uzavřené ve smlouvě – stávka, výluka, válka, požár, apod. O těchto událostech je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího a dohodnout s ním náhradní termín dodání.

Reklamace, odvolávání výrobků:

Zjevné vady je kupující povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl zjistit při prohlídce zboží provedené při jeho přejímce, nejpozději však do 10 pracovních dnů, skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, která činí 6 měsíců. Kupující však nemá práva ze záruky v případě, že nezajistí, aby bylo zboží po jeho dodání skladováno v souladu s těmito VOP (viz. odst. 2 oddílu „Balení a skladování zboží“). V případě reklamace zjevných vad zboží, způsobených transportem, je kupující povinen doložit prodávajícímu zápis, podepsaný příslušným přepravcem, resp. řidičem, z něhož bude vyplývat specifikace zjevných vad a jejich rozsah. Nedojde – li k doručení uvedeného zápisu nejpozději současně s uplatněním práv z odpovědnosti za vady kupujícím, není prodávající povinen reklamaci uznat. Zkoušky reklamovaného zboží se provádí podle běžných norem.


Balení a skladování zboží:

 1. Zboží je baleno na EUR paletách typu A, není – li na dodacím listu uvedeno jinak. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu nepoškozené EUR palety shodného typu (v souladu s normou UIC 435-2 a přísl. ČSN - typ A, B nebo C, specifikace typů palet je zveřejněna na webových stránkách www.modelgroup.com) nebo jiné vratné palety na své náklady prodávajícímu nejpozději do 2 měsíců od dodání takto baleného zboží. Nedojde - li v této lhůtě k vrácení vratných palet je prodávající oprávněn vyfakturovat jejich cenu kupujícímu se splatností 14 dní. Není – li cena EUR nebo jiných vratných palet sjednána v kupní smlouvě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu jejich pro ten účel pořizovací cenu. Je – li zboží dodáno na jednorázových paletách, je kupující povinen zaplatit jejich cenu sjednanou, nebo není – li tato sjednána, pak cenu pořizovací, a to v termínu splatnosti samotného zboží.
 2. Pro zachování kvalitativních parametrů zboží je nutné toto při přepravě a skladování řádně chránit před poškozením. Zboží musí být skladováno v krytém prostoru, a to v suchých a větraných místnostech, a musí být chráněno před povětrnostními vlivy, zemní vlhkostí a sálavým teplem. Pro skladování zboží je vhodná teplota v rozmezí + 5 až + 45 0C a vlhkostní rozsah 30% až 70%.

Cenové a platební podmínky:

 1. Pokud nebude kupní smlouvou sjednáno jinak, rozumí se kupní cenou cena při prodeji ze závodu prodávajícího (EXW dle INCOTERMS 2010) bez DPH.
 2. Pokud nebude smluvními stranami sjednán jiný způsob placení, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, a to v termínu splatnosti 15 dnů od data vystavení faktury. Není – li dohodnuto jinak, je prodávající oprávněn fakturu vystavit v elektronické podobě a ve formátu PDF ji odeslat kupujícímu e – mailem, přičemž pokud není prodávajícímu známa e – mailová adresa kupujícího určená k doručování faktur, je kupující povinen k žádosti prodávajícího mu tuto e – mailovou adresu písemně sdělit.
 3. Prodlení s placením kupní ceny je podstatným porušením kupní smlouvy, pro nějž je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Taktéž je v tomto případě prodávající oprávněn odstoupit od všech dalších kupních smluv uzavřených s kupujícím, od rámcové kupní smlouvy, je – li uzavřena, nebo odmítnout dodání jakéhokoliv dalšího zboží kupujícímu až do úplného zaplacení všech pohledávek po splatnosti včetně příslušenství. Toto ustanovení dopadá i na případy, kdy se kupující dostane do prodlení se splacením kupní ceny (nebo její části), která měla být uhrazena předem.
 4. V případě prodlení s placením kupní ceny dle faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do 30. dne po splatnosti, a dále 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem po splatnosti, do zaplacení.

Výsekové a tiskové formy, grafické podklady, vzorky:

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo a autorské právo k veškerým výsekovým a tiskovým formám, grafickým podkladům a vzorkům, jakož k výkresové dokumentaci a podobným podkladům vztahujícím se k dodávanému zboží, které nebyly kupujícím uhrazeny. Předá – li kupující prodávajícímu grafický návrh podoby budoucího zboží, podklady ke zhotovení takového grafického návrhu nebo zadá konstrukci požadovaného výrobku, nese veškerou odpovědnost za obsah textů, grafických vyobrazení, tvarů, apod. Kupující je si plně vědom toho, že obsahem grafického návrhu, podkladů ke zhotovení grafického návrhu a/nebo konstrukce výrobků nesmí zasáhnout do práv třetích osob, zejména do práv k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, průmyslovým vzorům apod.
 2. Pokud nebyly výsekové formy a/nebo tiskové formy/fotopolymerové štočky dodány kupujícím, uhradí kupující prodávajícímu náklady na jejich zhotovení. Prodávající provede vyúčtování těchto nákladů na daňovém dokladu separátně, mimo cenu dodávaného zboží, zpravidla při první fakturaci za dodávku nového výrobku.
 3. Prodávající se zavazuje veškeré výrobní podklady, rozuměno výsekové formy nebo tiskové formy/fotopolymerové štočky, bezplatně uskladňovat po dobu 2 let od jejich posledního použití. Pokud si kupující během této doby podklady sám nevyžádá, budou po uplynutí uvedené lhůty zlikvidovány na účet prodávajícího.
 4. Vývoj a výroba prvních tří vzorků vztahujících se k dané poptávce nebo zakázce nejsou kupujícímu účtovány. Náklady spojené s vývojem a výrobou všech dalších vzorků je kupující povinen prodávajícímu uhradit.
 5. Kupující je povinen předem písemně informovat prodávajícího o specifických požadavcích na zboží, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. vyhl. č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami). V případě nesplnění této povinnosti se kupující zavazuje nahradit prodávajícímu škody, které mu vzniknou, např. neodpovídajícím použitím výrobků, uplatněním postihů ze strany státních orgánů, apod. Obecně se má za to, že prodávajícím vyráběné obaly pro potravinářský průmysl nepřichází do přímého styku s potravinami, pokud není se zákazníkem písemně dohodnuto jinak.
 6. Prodávající je oprávněn použít odpadový materiál vzniklý při výrobě zboží, který je označen obchodní firmou kupujícího nebo jeho logem, jím vlastněnou ochrannou známkou či jiným označením, jež má kupující právo užívat, jako pomocný balící materiál pro balení zboží jiných kupujících nebo jej předat k recyklaci.
 7. Vzorky potištěných obalů z vlnité, hladké a kašírované lepenky jsou uchovávány pouze v případě, že o to zákazník písemně požádá nejpozději do dne dodání zboží.

Ostatní a závěrečná ujednání:

 1. Prodávající i kupující se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mají vztah k mezi nimi uzavíraným obchodům.
 2. Ujednání uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím v písemné formě je možno měnit pouze písemnou formou. Právní jednání učiněné mezi prodávajícím a kupujícím e – mailem se považuje pro účely vzájemných vztahů prodávajícího a kupujícího za právní jednání učiněné písemnou formou.
 3. Kupující je oprávněn své případné pohledávky vůči prodávajícímu, které by mu vznikly v souvislosti s plněním této kupních smluv, postoupit třetí osobě nebo započíst proti pohledávkám prodávajícího z titulu úhrady kupní ceny zboží a jejího příslušenství jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
 4. Prominout dluh nebo sjednat smluvní pokutu je možné pouze písemnou formou.
 5. Právo Prodávajícího na zaplacení kupní ceny zboží podle této Smlouvy a Kupních smluv se promlčí uplynutím promlčecí lhůty v trvání 10 (deseti) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.
 6. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, rámcové kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí hmotným právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a dalšími obecně závaznými právními přepisy ČR. K řešení sporů souvisejících s kupní smlouvou, rámcovou kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, je dána pravomoc věcně a místně příslušného obecného soudu prodávajícího v České republice, který bude postupovat podle procesních předpisů platných v České republice.
 7. Pokud není v kupní smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.
Doprava zdarma při nákupu
nad 6 000 Kč bez DPH